DAO ĐỘNG CƠ HỌC1. Đặc trưng dao động điều hòa2.  Ứng dụng giản đồ véc tơ quay – P1: Xác định khoảng thời gian dao động.
3. Ứng dụng giản đồ véc tơ quay – P2: Cực trị quãng đường đi.
4. Tổng hợp các dao động điều hòa bằng phép toán vectơ.
5. Chu kì dao động của con lắc đơn.
6. Chu kì dao động của con lắc lò xo.
7. Bài toán thiết lập phương trình dao động điều hòa cơ.


8. Bài toán dao động tắt dần con lắc lo xo.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét